नेपालमा भुकम्पको जोखिम र भुकम्प आउनु पुर्व गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरु